Avís legal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o Denominació social: ALUMINIS ALELLA, S.L.
 • Domicili social: PLAÇA ANTONI PUJADA, LOCAL 8, 08328 ALELLA (BARCELONA)
 • NIF: B65713489
 • Telèfon: 615572245
 • E-Mail: info@aluminisalella.com
 • Dades Registrals: Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 42.968, Foli 150, Secció 1a, Full B416610.

1.- OBJECTE

ALUMINIS ALELLA, S.L. (En endavant, el prestador), com a responsable del lloc web www.aluministecnicsbarcelona.com, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual regula l’ús del lloc web www.aluministecnicsbarcelona.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions d’ús i navegació de la pàgina web.

A través d’aquest lloc web, ALUMINIS ALELLA, S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (des d’ara, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicació.

L’usuari haurà de llegir atentament el present avís legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies.
2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions que regeixen l’accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de ALUMINIS ALELLA, S.L. en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web poden estar subjectes a el pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà a l’usuari de l’caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d’aplicació les condicions generals de venda que, si s’escau hi ha en la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Així i tot, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis al previ ompliment de l’corresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció de el servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència de l’registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ALUMINIS ALELLA, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

ALUMINIS ALELLA, S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc. ), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la Llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de l’prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’prestador o tercers.

En particular, ia títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres.
 • Sigui contrari a el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat de l’prestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.