Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i el manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Us informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que ALUMINIS ALELLA, SL realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o demanats a qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identitat del responsable del tractament de les vostres dades personals

 • Responsable del tratamiento: ALUMINIS ALELLA, S.L.
 • Domicilio: PLAÇA ANTONI PUJADA, LOCAL 8, 08328 ALELLA (BARCELONA)
 • NIF : B65713489
 • Correu electrònic : info@aluminisalella.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques) .
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar-vos correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no hi pot renunciar.
 • Si escau, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les vostres dades personals per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-vos canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents de les exposades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ja no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran al sistema de forma indefinida mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

ALUMINIS ALELLA, SL tracta les vostres dades personals d’acord amb les dues bases legals següents: Consentiment de l’interessat (1), l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (2) i l’interès legítim (3).

1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:

 • Abans de procedir a tractar les vostres dades,
 • En el procés de registre/contractació com a client o,
 • En el momento de enviar comunicaciones comerciales de ALUMINIS ALELLA, S.L.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària les dades necessàries per poder atendre les sol·licituds. Això no obstant, l’interessat pot negar-se lliurement a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades. En aquests supòsits, la negativa a facilitar les dades personals suposarà la impossibilitat d’atendre les sol·licituds dels usuaris, i la revocació del consentiment prestat no afecta els tractaments basats en el consentiment de l’interessat realitzats abans de ser revocat.

2. El tractament de dades per part d’ALUMINIS ALELLA, SL és necessari per a l’ execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

3. L’Interès legítim d’ALUMINIS ALELLA, SL a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot allò indicat anteriorment s’entendrà sense perjudici del compliment per part d’ALUMINIS ALELLA, SL de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica regulats la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

ALUMINIS ALELLA, SL entén que, en facilitar-nos les vostres dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS .

Amb caràcter general, ALUMINIS ALELLA, SL no cedirà les vostres dades personals a tercers llevat que hi estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

ALUMINIS ALELLA, SL no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, a excepció dels supòsits següents: 

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a lexecució dun contracte o mesures precontractuals en què linteressat sigui part. 
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent. 
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mitjà de consentiment exprés de linteressat. 
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web a servidors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. 

En tot cas, en els supòsits en què es puguin produir transferències internacionals de dades, ALUMINIS ALELLA, SL comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent. 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES .

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant del responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, us expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les vostres dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals quan ja no siguin necessàries per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats es poden oposar a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les dades.

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en què inclogui la informació següent: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant-ne les condicions. És possible que us demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la vostra identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: ALUMINIS ALELLA, SL us informa igualment del dret que us assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Menors

ALUMINIS ALELLA, SL recomana l´ús d´aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si hi accedeixen menors de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació amb els continguts als quals el menor poguessin tenir accés en visitar la nostra pàgina web.

Xarxes socials

És possible que ALUMINIS ALELLA, SL disposi de perfils a les diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que poguessin existir en aquesta pàgina web a través dels seus comptes a les xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari a les xarxes socials, que és la responsable del tractament dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que s’informi expressament d’altres condicions en un tractament concret.

Conservació de determinades dades

ALUMINIS ALELLA, SL informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, haurà de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan hi concorrin les circumstàncies legals previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació automàticament quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

Mesures de seguretat

A més, se us informa que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

Galetes

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes a la nostra Política de galetes.